Ingezonden stuk van Stichting Oud Dockum

In de media een door ons ingezonden brief over de mogelijkheden van de Bonifatiuskerk als serieuze gegadigde voor de nieuwe raadszaallocatie van de gemeente Noardeast-Fryslân. Ook hier laten we ons geluid horen ter bescherming van onze historische binnenstad. De kerk -een Rijksmonument- is ontworpen door de befaamde architect Pierre Cuypers en mag in onze ogen niet verloren gaan voor Dokkum.

Hieronder vindt u de link naar de ingezonden brief:

DOKKUM – De gemeente Noardeast-Fryslân is op zoek naar een nieuwe raadszaal in Dokkum. Er is een schetsplan gemaakt met onder meer een opbouw boven de ontvangsthal van het gemeentehuis voor de vergaderingen van de gemeenteraad.

Een aardig plan, maar de Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk heeft een veel beter idee aangedragen: benut de Bonifatiuskerk voor de huisvesting van de gemeenteraad.

Samen met velen in de Dokkumer gemeenschap juicht Stichting Oud Dockum dit plan van harte toe. Een uitgelezen kans om niet alleen het markante gebouw te behouden, maar het ook een relevante bestemming te geven, één die Dokkum met zijn fraaie historische gebouwen een extra impuls geeft.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft op 21 november jl. besloten tot nader onderzoek naar deze variant. Een goed besluit, dat recht doet aan het breed gedragen gevoel dat dit een uitgelezen kans voor Dokkum is op een mooie oplossing.

Het bestuur van Stichting Oud Dockum maakt zich echter zorgen over de kansen voor dit mooie alternatief. Het College van B&W heeft zijn keus al gemaakt en benadrukt de -vermeende- nadelen. Ook zijn er politieke partijen die de scheiding van kerk en staat aanhalen en op die gronden niet achter dit alternatief staan.

Gedeeld gebruik
Steen des aanstoots voor vertegenwoordigers van de politiek is het gedeeld gebruik van het gebouw, zoals door de Stichting tot behoud van de Bonifatiuskerk is voorgesteld; zowel kerk als raadszaal. Het hoogste orgaan van de gemeente moet niet in een kerk vergaderen, is de gedachte bij het bezwaar. Ook is de beschikbaarheid van de raadszaal op niet geplande tijden soms nodig en dat is in deze variant niet gegarandeerd.

Medegebruik maakt optimalisatie lastig; er moet altijd rekening worden gehouden met de andere gebruiker. Een betere benutting van de kubieke meters door een verdieping of vide aan te leggen, is niet mogelijk, terwijl de boekhandel in de Broerenkerk van Zwolle laat zien hoe goed dat kan. Kortom, een aantal serieuze bezwaren. Om het alternatief van de Bonifatiuskerk als raadszaal echt kans van slagen te geven, zal het gedeeld gebruik daarom uit het plan moeten worden gehaald.

Lege kerken
Is dat erg? Of is het misschien wel onontkoombaar? Het aantal gelovigen dat een kerkdienst bezoekt daalt in heel Europa al jaren en parochies worden kleiner. Veel kerkgebouwen verliezen hun religieuze functie, omdat de plaatselijke geloofsgemeenschap de torenhoge kosten van het in stand houden van ‘hun’ kerkgebouw niet langer kan dragen.

Aartsbisschop Eijk, de hoogste rooms-katholieke geestelijke leider in Nederland, heeft voorspeld dat over 10 jaar in het bisdom Utrecht nog maar 15 kerkgebouwen in gebruik zullen zijn voor de eredienst; in dat bisdom zijn er nu 280 in gebruik! Een gigantische teruggang in het aantal gebruikte kerken is dus aanstaande.

In Dokkum heeft de katholieke kerk twee religieuze gebouwen; naast de Bonifatiuskerk is er immers ook nog de Bonifatiuskapel, het enige katholieke bedevaartoord in Noord-Nederland. Is het vreemd om te veronderstellen dat één van de twee binnen afzienbare tijd zal moeten worden afgestoten? En als dat zo is, is het dan niet veel beter om de kerk (een Rijksmonument) in overheidshanden over te doen?

Serieus onderzoek
Deze kans komt maar een keer langs. Het bestuur van Stichting Oud Dockum dringt er daarom bij betrokken partijen op aan om serieus onderzoek te doen naar het benutten van de Bonifatiuskerk voor huisvesting van de gemeenteraad. Daarbij zou het behoud van dit Rijksmonument voorop moeten staan bij alle genoemde partijen. Want ook al betreft het een kerkgebouw, monumentenbehoud is (ook) een gemeentelijke taak.

Stichting Oud Dockum
Dokkum kent relatief veel waardevolle bouwwerken, waarvan sommigen als Rijksmonument extra status hebben. Deze bouwwerken maken van Dokkum een bijzondere plek en ze dienen daarom beschermd te worden. Stichting Oud Dockum maakt zich sterk voor aandacht voor de historie en het behoud van waardevolle bouwwerken. Zo hebben we recent gepleit tegen de aantasting van de Bolwerken (een Rijksmonument!) door de bouw van een loopbrug.

Bonifatiuskerk
De Bonifatiuskerk is gebouwd onder leiding van Pierre Cuypers, een beroemde Nederlandse bouwmeester uit de 19e eeuw die onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam heeft ontworpen. Ook de troon waarop de koning jaarlijks de troonrede uitspreekt op Prinsjesdag is door Cuypers ontworpen. Daarnaast heeft hij ongeveer 70 kerken in Nederland gebouwd (in Friesland 7, waaronder de St. Clemenskerk op Ameland en de Bonifatiuskerk in Leeuwarden). In het jaar 1878 verrees in het centrum van Dokkum de Bonifatiuskerk zoals we die thans kennen.

Deze kerk is een bijzonder kenmerkend gebouw voor de stad; haar toren is van heinde en verre te zien vanwege de ligging boven op de terp. Het neogotische gebouw drukt in meerdere opzichten een stevig stempel op het karakter van onze (binnen)stad.