Statuten

Statutenwijziging

Vandaag, @ tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr Sijtze Hellema, notaris gevestigd in de gemeente Dongeradeel, kantoorhoudende te Dokkum: de heer Jan Ulbe Buwalda, wonende te 9104 CN Damwoude, Achterweg 12, geboren te Dokkum op dertien februari negentienhonderd negenenveertig, zich legitimerende met een paspoort afgegeven onder nummer NG1159920, gehuwd; ten deze handelende:
I. in zijn hoedanigheid van secretaris van de stichting: Stichting Oud Dokkum, statutair gevestigd in de gemeente Dongeradeel, kantoorhoudende te 9104 CN Damwoude, Achterweg 12;
II. als schriftelijk gevolmachtigde van:
a. de heer drs. Nicolaas Jan Geelhoed, wonende te 9101 MB Dokkum, Legeweg 11, geboren te Groningen op zestien oktober negentienhonderd zesenvijftig, zich legitimerende met een paspoort afgegeven onder nummer NJ6162315, gehuwd;
b. de heer Hans Roos, wonende te 9101 MJ Dokkum, Vleesmarkt 33, geboren te Hazerswoude op twee oktober negentienhonderd veertig, zich legitimerende met een paspoort afgegeven onder nummer NF3511480, gehuwd;
die bij het verstrekken van de volmacht handelden in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en penningmeester van na te melden stichting;
en als zodanig bevoegd die stichting overeenkomstig artikel 8 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende;
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, gevestigd te Leeuwarden onder dossiernummer 01114588;
hierna te noemen: “stichting”.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf het volgende:
1. de stichting werd opgericht bij akte op zeven juni tweeduizend zes verleden voor mij, notaris;
2. de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd;
3. dat in de bestuursvergadering de dato tien januari tweeduizend zeven, met in achtneming van alle wettelijke bepalingen en de geldende statuten, is besloten de statuten partieel te wijzigen, blijkende hiervan uit een aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen van die vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen als volgt:
Artikel 1 en 2 komen te luiden als volgt:
Naam en zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Oud Dockum
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Dongeradeel.
Doel
Artikel 2
1. De stichting Oud Dockum heeft ten doel:
a. het vergroten van de kennis over de historische binnenstad van Dokkum en directe omgeving en het bevorderen van de toepassing van deze kennis.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door.
a. Een initiërende en stimulerende rol spelen bij het zoeken vastleggen en bewerken van kennis.
b. Verspreiding van kennis door lezingen en geschriften en het houden van discussie bijkomsten, waarbij het historische perspectief wordt verbonden met een actueel thema.
c. Zonodig bijdragen aan bestuurlijke besluitvormingstrajecten door ondersteuning van daartoe in het leven geroepen organen en bijeenkomsten.
SLOT
Deze akte is verleden te Dokkum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om ondertekend.