De rijkdom aan karakteristieke gebouwen in Dokkum

Lezing op woensdag 12 juni 2019: “De rijkdom aan karakteristieke gebouwen in Dokkum”

De lezing wordt gehouden  in de Doopsgezinde/Remonstrantse kerk aan de Legeweg.

Sprekers zijn de heer Reitse de Vries (bouwhistoricus) en de heer Siebe van Seijen van Adema Architecten.

Aanvang: 20.00 uur.

Er zijn welgeteld 143 rijksmonumenten aangewezen in Dokkum. Samen met de vele historische gebouwen rondom vormen zij de prachtige en door iedereen zo gewaardeerde stad en sfeer.

Toen in 2014 de vernieuwing van het bestemmingsplan van
Dokkum werd opgestart door de gemeente, was er behoefte aan een goed overzicht
van die andere historisch waardevolle bouwwerken. Als inspirerend voorbeeld
werd een inventarisatie uit 2011 gebruikt van de karakteristieke, historisch
waardevolle panden in de beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier,
Moddergat/Paesens en Holwerd. Dat leverde een uniek overzicht van de rijkdom
aan gebouwde cultuur in deze dorpen op.

Adema architecten uit Dokkum heeft voor beide onderzoeken nauw samengewerkt met bouwhistoricus Reitse de Vries uit Blesdijke. Het veldwerk werd gedaan door Reitse (in de dorpen overigens met nog twee Friese bouwhistorici, Jacob Schiphof en Cornelis van Wieren), en het vooronderzoek en het waarderingssysteem werd door Siebe van Seijen van Adema Architecten opgezet.

Reitse en Siebe nemen u op woensdag 12 juni aanstaande mee in het onderzoek waardoor er van Dokkum een fraai overzicht is ontstaan van waardevolle bebouwing in het centrum en de uitbreidingswijken rondom. U krijgt de top-50 van Dokkum te zien, maar ook bijzondere vondsten en voorbeelden van fraaie staaltjes van het vakmanschap van de Dokkumer bouwers. Een aantal architecten en aannemers, die een groot aandeel hebben gehad in het gevelbeeld van Dokkum, passeren eveneens de revue. Er wordt ook aangegeven wat er actief met dit mooie overzicht zou moeten gebeuren om deze rijkdom beter bekend en gewaardeerd te maken en -bijvoorbeeld- zoveel mogelijk sloop te voorkómen.